ESKİŞEHİR ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

   MADDE 1- DERNEĞİN ADI, ADRESİ ve MERKEZİ:

            A) Derneğin Adı: Eskişehir çevre koruma ve geliştirme Derneği

            B) Derneğin Adresi: DedeMah.Yeşil Efendi sok. No.16 Odunpazarı/Eskişehir

            C) Derneğin Merkezi : Eskişehir ilidir.

 

   MADDE 2- Şube açıp açamıyacağı:

               Derneğin subesi yoktur.

 

   MADDE 3- Derneğin amacı ve amacını gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalar:

           A) Derneğin amacı:

           Eskişehir ve çevresinde, doğal çevrenin ve doğan hayatın korunması, geliştirilmesi, canlıların sağlıklı yaşamasına zarar veren, her türlü çevre sorunu ile 

           mücadele edilmesi bunu sağlamak için tüm kurumlarla, özellikle de ulusal ve uluslararası çevre kuruluşları ile işbirliğinin, bilgi alışverişinin sağlanması, 

           kamuoyunun bilgilendirilmesi bilinçlendirilmesi ve çevresine sahip çıkacak erginliğe ulaştırılmasıdır.

                                           Bu bağlamda:

          a) Hava kirliliği ile mücadele, 

          b) Toprak kirliliği ile mücadele, 

          c) Gürültü kirliliği ile mücadele, 

          d) Su kirliliği ile mücadele "Özellikle PORSUK'un KALABAK'ın ve PORSUK'tan arındırılarak alınan şehir suyunun temizliği için etkinlikler yapılması"

          e) Yeşil alanların korunması, geliştirilmesi, porsuk çevresinin ve kentin uygun alanlarının ağaçlandırılması ve yeşillendirilmesi için özel çaba gösterilmesi,

          f) Tarihi ve kültürel varlıklarımız ile, doğal güzelliklerimizin korunması, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması,

          g) Çevre ile ilgili olumsuzluklarda, ilgililerin uyarılması ve kamuoyu oluşturulması,

          h) Çevre ile uyumlu sporların, toplumda yaygınlaştırılması DERNEĞİN ANA AMAÇLARIDIR.

 

   MADDE 4- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalar:

           a) Toplantılar-kurslar-seminerler-kamplar-gösteriler-geziler-sergiler yapar, düzenler.

           b) Eğitim çalışmaları yapar.

           c) Çevre kurultayları düzenler,

           d) Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapar, yaptırır,

           e) Yayınlar yapar, yayan organları çıkarır,

           f) Arşiv oluşturur,

           g) Taşınmaz edinebilir ve satabilir

           h) Plan ve projeler yapar, yaptırır, bunun için yarışmalar açar ve sonucu uygular.

           ı) Park, bahçe ve oyun alanları yapar, yapılmasına katkıda bulunur.

           i) Sağlıklı yaşam programları hazırlar ve bu amaçla spor-kültür-sanat etkinlikleri ve halk genlikleri düzenler

           j) Gönüllü ordusu oluşturur, gönüllülerle çevre programları yapar ve uygulamaya koyar,

          k) Tüm motorlu taşıt araçlarının, egzos artıklarının kontrolü ve kurşun esatatsız yakıt kullanımı için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapar, bu konuda projeler 

             geliştirebilir, yetkililere önerilerde bulunur.

           l) Kentin kirlilik haritasını yapar.

 

   MADDE 5- Derneğe üye olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın koşulları ve şekilleri:

           A) Üye olma hakkı: Özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmamak koşulu ile medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes 

                                        derneğe üye olabilir.

                               Türk yurttaşı olmayanlar, Türk yurttaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip iseler üye olabilirler, 

                               Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

           B) Üyelikten Çıkma: Hiç kimse derneğe üye olma ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

           C) Üyelikten Çıkarılma: 2908 sayılı yasada belirtilen suçları sonradan işliyenler, dernek tüzüğüne aykırı haraket edenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten 

                çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları olup, genel kurulun vereceği karar kesindir.

           D) Üye Hakları: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez. Dernek organları  

                bu hususlarda karar alamaz.

                                 Her Üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Fahri üyeler isterlerse ödenti verirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 

   MADDE 6- Genel Kurulun kuruluş şekli ve Toplanma zamanı: ve Derneğin Organları:

            A) Derneğin Organları:

                         1.  Genel kurul

                         2. Yönetim kurulu

                         3. Denetim kurulu

                   Derneğin amacına ulaşması için başka organlarda kurulabilir. Ancak, bu organlara genel kurulun, yönetim ve denetim kurulunun görev ve 

                   yetkilileri verilemez.

            B) Genel Kurulun Kuruluş Şekli:

                         Genel kurul derneğe kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile oluşur.

            C) Genel Kurulun Toplanma Zamanı:

                         Genel kurul iki yılda bir Şubat-Mart aylarında olağan, yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördükleri haller ve derneğe kayıtlı üyelerin beşte 

                         birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

 

   MADDE 7- 

           A) Genel Kurulun görev ve yetkileri:

                        Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

           1) Dernek Organlarının seçimi,

           2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

           3) Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, aklanması,

           4) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya taşınmaz malın satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

           5) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin, görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

           6) Derneğin fedarasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,

           7) Derneğin feshine karar vermek,

           8) Yasalarca genel kurula verilen diğer görevleri yapmak.

           

          B) Oy Kullanma-Karar alma usul ve şekilleri:

                      Genel kurul toplantılarında, denetim kurulu ile genel kurulu idare edecek olan divan heyetinin seçimleri açık oy ile, yönetim kurulu üyelerinin seçimleri

              ise, gizli oylama ile yapılır.

                      Genel kurulda görüşülen konuların karar bağlanması için, katılan üyelerin oy çokluğu zorunludur. Yalnız derneğin feshi konusunda 2908 sayılı yasada

             belirtilen nisap  temin edilmedikçe, derneğin feshi için 2908 sayılı yasada belirliten nisab ve oy çokluğu esastır.

                      Bu karar genel  kurulda açık oyla alınır.

 .

   MADDE 8- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ NASIL SEÇİLECEĞİ ASIL VE YEDEK ÜYE SAYILARI:

           A) Yönetim Kurulu:

                         Yönetim kurulu "5" beş asıl "5" beş yedek üye olmak üzere, genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde sırası ile yedek 

                         üye çağrılır.

           B) Yönetim Kurulunun Görevleri:

                         1. Derneği temsin etmek, gerektiğinde kendi arasından seçeceği kişilere yetki vermek,

                         2. Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak.

                         3. Türk yurttaşı olmayanların derneğe üyeliğinin kabulü halinde bunları 10 gün içinde  mülki amirliğe bildirmek.

                         4. Dernek tüzüğünün ve yasaların kendine verdiği görevleri yapmaktır. 

           C) Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanması:

                             Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen, yönetim kurulu üyeleri tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim veya denetim

                             kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. çağrınma yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh 

                             hukuk hakimi  duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiye bir ay içinde genel kurula toplantıya çağırmakla görevlendirir.

                             Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

           D) Çağrı Usulü:

                                Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

                                Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır.

                          Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise çağrıda ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı da belirtilir.

                                İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

                                Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden  en az beş gün önceden mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile 

                          bildirilmesi ve bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin isim listelerinin eklenmesi şarttır.

                                Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma belirtilmek sureti ile, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye, ikinci bir ilan verilerek  

                          üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.        

                                Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

           E) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

           F) Toplantı yeter sayısı: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre, kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır.

                                İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından 

                          az olamaz ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

           G) Toplantının yapılış usulü:

                                Dernek genel kurul toplantısı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurul üyeleri, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları 

                          karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

                                Tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen üyelerin yarıdan bir fazlası tamamlanmamışsa, genel kurul çalışmalarına başlanır. Yeter sayı 

                          sağlanamamışsa durum birtutanakla tespit edilir.

                                Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

                                Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

                                Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki dde yazman seçilir.

           H) Toplantıda görüşülecek hususlar:

                                Genel kurulda, gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az oanda biri tarafından görüşülmesi 

                          istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

                                Genel kurulda görüşülen hususlar oy çokluğu ile karara bağlanır.

           D) Denetleme Kurulu

                                Denetleme kurulu 3 asıl 3 yedek üye olmak üzere genel kurulca açık oyla seçilir.

           E) Denetleme kurulunun görevleri:

                                Bu kurul altı ayı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel 

                          kurula vermekle görevlidir.

           F) Görev Bölümü:

                                Yönetim kurulu seçimden sonra toplanarak, görev bölümü yapar. Kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman,bir de yazman

                                seçer. Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır. Yönetim kurulu üye sayısının en az en az yarıdan bir fazlası ile toplanır. Kararlar oy çokluğu  

                           ile alınır. Eşitlik halinde, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur. 

                                Denetleme kurulu ise, bir başkan, bir yazman, bir de yardımcı yazman seçerek görev bölümü yapar.

          G) Organlara seçilenlerin idareye Bildirilmesi:

                                 Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 1 gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile seçilmiş ise diğer  

                          yardımcı organlara seçilenlerin asıl ve yedek üye olarak belirtmek süreti ile ad ve soyadları, doğum yer ve tarihlerini, meslek ve ikametgahlarını, 

                          dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki emirliğine yazı ile bildirilmesi zorundur.

 

   MADDE 9- YASAK FAALİYETLER:

                                 Derneğin amacına ulaşabilmesi için yapılması gereken çalışmalar dışında bir etkinlikte bulunamaz. 2908 sayılı yasanın 37. maddesinde sayılan 

                          faaliyetleri yapamazlar.

 

   MADDE 10- ÜYE ÖDENTİLERİ:

                                 Derneğe üye olmak isteyen kişiler, yönetim kurulunca belirlenen üye giriş ödentiisi ile yıllık üyelik ödentilerini peşin olarak ödemek zorundadırlar. 

                          Üye ödentileri yıllık ve aylık olarak, her genel kurulda üyelerin görüşü alınmak sureti ile yönetim kurulunca belirlenir.

 

   MADDE 11- DERNEK GELİRLERİ:   

                                 1. Üye ödentileri

                                 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma, konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler.

                                 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

                                 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuata uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar.

 

   MADDE 12- DERNEK TARAFINDAN TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER:

                                 1. Üye kayıt defteri,

                                 2. Karar defteri, 

                                 3. Gelen-giden evrak kayt defteri

                                 4. Gelir ve gider defteri

                                 5. Bütçe kesin hesap defteri

                                 6. Demirboş eşya defteri

                                 7. Alındı belgeleri kayıt defteri

                                     Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan alındı belgelerinin cilt olarak işlendiği defterdir. 

                                     Dernek tarafından tutulması zorunlu defterlerin noterden tasdikli olarak kullanılması zorunludur.

 

   MADDE 13- GELİR VE GİDERDE USÜL:

                                2908 sayılı yasanın 63. maddesinde belirtilen hususlara göre dernek gelirleri tahsil edilir ve yine aynı madde usullerine göre sarf yapılır, aksine 

                                haraket edilemez.

   MADDE 14- TAŞINMAZ MAL EDİNME:

                                Derneğin amacına ulaşabilmesi ve dernek faaliyetlerinin sürdürülmesi amacı dışında taşınmaz mal edinilemez. Taşınmaz mal edinme konusunda 

                          2908 sayılı yasanın 64. maddesi uygulanır.

 

   MADDE 15- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

                                Derneğin iç denetimi 2908 sayılı yasa ve dernek tüzüğü hükümlerine göre denetleme kurulu tarafından yapılır. Denetleme süresi, 

                          denetleme kurulu  görevleri arasında belirtilmişti.

 

   MADDE 16- DERNEĞİN GENEL DENETİMİ:

                                Derneğin yönetim yeri 2908 sayılı yasada belirtildiği gibi yasanın 45. maddesi uyarınca iç işleri bakanlığı teftiş kurulu, emniyet 

                         genel müdürlüğü görevleri Dernekler özel denetleme grubu elemanları, bakanlık ve emniyet genel müdürlüğü merkiz teşkilatındaki memurları 

                         aracılığıyla, en büyük müki amirler bizzat veya görevlendireceği memurlar aracılığı ile her zaman derneği denetliyebilirler.

 

   MADDE 17- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

                                Dernek tüzüğü ihtiyaca cevap veremez duruma gelmesi halinde, genel kurulca değiştirilir. 

                                Tüzüğün değiştirilmesi için, derneğe kayıtlı üyelerin üçte ikisinin birinci toplantıda hazır bulunması şarttır. Birinci genel kurul toplantısında 

                         çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda birinci toplantıya gelenlerin üçte ikisinin tüzük değişikliği ile ilgili olan genel kurula katılması zorunludur.

                                Tüzük değişikliği için genel kurul yapılabilmesi için, olağan genel kurullarda olduğu gibi bildirim ve ilanların yapılması gerekir.

 

   MADDE 18- DERNEĞİN FESHİ:

                                Dernek her zaman genel kurulca fesih edilebilir. Fesih kararı için 18. madde de belirtiler nisab aranır. Derneğin genel kurulca fesih edilmesi halinde 

                          mal varlığı genel kurulun kararında belirtilen yere devir edilir. Derneğin acze düşmesi, ya da mahkeme kararı ile kapatılması ile derneğin kendiliğinden 

                          dağılması halinde mal varlığı yasa gereği hazineye intikal eder.

 

   MADDE 19- TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI:

                                2908 sayılı yasanın 36 maddesi gereğince bu tüzük mülmi amirliğe verilmekte tüzel kişilik kazanılır. Tüzük hükümleri tüzüğün tastikini müteakip 

                         uygulamaya konur. Derneğin altı ay içerisinde yapacağı ilk olağan genel kurul toplantısında üyelerin bilgi ve onayına sunulur.

 

   MADDE 20- TÜZÜKTE BULUNMAYAN HALLERDE UYGULANACAK ESAASLAR:

                                Tüzükte yer almayan konularda 2908 sayılı yasa 

 

   MADDE 21- KURUCULAR:

                                Aşağıda kimlikleri yazılı, tabiyetleri, işleri ve ikametleri belirtilen kişiler, derneğin kurucuları:

Sıra                            Adı Soyadı                            Doğum yeri-tar.                            Ab.                             Mesleği                             Adresi     

1.                               Hatice TATLI                        Salihli     1951                              T.C.                            Emekli Öğretmen               Yenikent 56 A/1 Blok daire 9         

2.                               Şeyda YÜKSEL                     Eskişehir 1965                              T.C.                            Avukat                              Çarşı Yalbı Sk. Arif Bey apt. 13/15 

3.                               Ata AYDIN                           Fatsa/Ordu 1955                           T.C.                            Mak. Müh.                         Akarbaşı Mah. Ada Sk. 2/28

4.                               Atila YÜKSEL                       G. Hacıköy /Amasya 1970              T.C.                            Turizm                               Hoşnudiye Mah. Bağlar Cad. No:6

5.                               Fisun KOYUNCU                   İstanbul 1970                               T.C.                            Turizm                               Hoşnudiye Mah. Bağlar Cad. No:6

6.                               Vedat ALP                           Emirdağ 1956                               T.C.                            Gazeteci                             İstiklal Mah. Atatürk Cad. Demirak Apt 4/8

7.                               Yükel YÜZÜGÜLLÜ               Sivrihisar 1937                              T.C.                            Esnaf                                 Arifiye Mah. Attila Sk. No:18/1

8.                               Gönül GÜRCAN                   Akseki 1935                                  T.C.                             Ev Hanımı                          K.M. Pehlivan Cd. 49/6 

9.                               Perihan IŞIK                       Yozgat 1928                                  T.C.                             Psikolog                            K.M. Pehlivan Cd. 11/

10.                             Hasan TUTUCU                    Eskişehir 1953                              T.C.                             Muhtar                              Esentepe Mah. Karabeki Sk. 38

11.                             M. Fuat GÜRCÜOĞLU           Mardin 1954                                  T.C.                            Ticaret                               Arifiye Mah. Türe Sok. 17/5

12.                             Yılmaz ÇURUBAY                 İstanbul 1951                                T.C.                            Emekli                               Akarbaşı Mah. Akgül Sk. 28/4

13.                             Mesut Zeybek                     Eskişehir 1950                               T.C.                            Bankacı                              İsmet İnönü Cd. 88/14 

14.                             Dr. M. Şeref Çimpolat          Suruç/Ş.Urfa 1967                         T.C.                            Doktor                                29/A Blok Daire:2 Yenikent

15.                             Feyman CAMGÖZ                Eskişehir 1949                               T.C.                            Halkla İlişkiler                     Sümer Evleri Barbaros Sokak.28 

16.                             Figen KENİR                       Denizli 1968                                  T.C.                            Mimar                                 Köy Hizmetleri 14. Bö. Müd.lüğü lojmn.

17.                             Seval HADAK                      Eskişehir 1967                               T.C.                            Mimar                                 Yenidoğan Mah. Fatih Sk. No:54/1

18.                             Murat KAHYAOĞLU              Trabzon 1934                                 T.C.                            Emekli Öğretmen                 Yıldıztepe Mah. Yayla Sk. 14/15

19.                                                                      Afyon 1967                                    T.C.                            Diş Hekimi                          K.M. Pehlivan Cd. 45/5

 

 

     MADDE 22- KURULUŞ VE İLK YÖNETİM

1. Hatice TATLI....... BAŞKAN  

2. Dr. M. Şeref CİNPOLAT....... YAZMAN

3. Şeyda YÜKSEL....... YAZMAN

4. Figen KENİR....... SAYMAN

5. Ata AYDIN

6. Fisun KOYUNCU

7. Vedat ALP

8. Yüksel YÜZÜGÜLLÜ

9. Murat KAHYAOĞLU 

10. Gönül GÜRCAN

11. Hasan TUTUCU

12. Feyman ÇAMGÖZ

13. M. Fuat GÜRCÜOĞLU

 

 

ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİNİN 15 ŞUBAT 1997 TARİHLİ 

GENEL KURULUNDA YAPILAN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

            

                                Çevre Koruma ve Geliştirme Derneğinin tüzüğünün amaçlar maddesi (Madde 3) ile, derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalar

                        çoğunluk  (Madde 4) ikişer fıkra eklenmiştir.

   Madde 3. A) Derneğin Amacı:

                      Eski        Şekli                                                                           Yeni Şekli

   Eskişehir ve çevresinde, doğal çevrenin ve 

   doğal hayatın korunması, geliştirilmesi, canlıların 

   sağlıklı yaşamasına zarar veren, her türlü çevre sorunu

   ile mücadele edilmesine, bunu sağlamak için tüm 

   kurumlarla, özellikle de ulusal ve uluslararası çevre 

   kuruluşları ile işbirliğinin, bilgi alışverişinin sağlanması,

   kamuoyunun bilgilendirilmesi ve çevresine sahip erginliğe 

   ulaştırılmasıdır. Bu bağlamda:

   a) Hava Kirliliği ile mücadele,                                                            a) aynen 

   b) Toprak Kirliliği ile mücadele                                                           b) aynen

   c) Gürültü Kirliliği ile mücadele                                                          c) aynen

   d) Su Kirliliği ile mücadele "Özellikle                                                  d) aynen

       PORSUK'tan arındırılarak alınan                                                     e) aynen

       şehir suyunun temizliği için                                                           f) aynen

      etkinlikler yapılması,                                                                     g) aynen

   e) Yeşil alanların korunması, geliştirilmesi                                          h) aynen

       porsuk çevresinin ve kentin uygun alan-                                        (k 1) " RİD çevre Zirvesi"'nin uygulama planı olan, gündem 21'in yereldeki eylem

       larına ağaçlandırılması ve yeşillendirilmesi                                     planlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katkı yapılması, 

       için özel çaba gösterilmesi.                                                           (k 1) HABİTAT 11 bağlamında, yerel habitatların düzenlenmesine ve yerel eylem 

   f) Tarihi ve kültürel varlıklarımız ile doğal                                           planlarının hazırlanmasına katkı yapma.

       güzelliklerimizin korunması, ulusal ve 

       uluslararası düzeyde tanıtılması.

   g) Çevre ile ilgili olumsuzluklarla, ilgililerin

       uyarılması ve kamuoyu oluşturulması

   h) Çevre ile uyumlu sporların, toplumda 

       yaygınlaştırılması.

 

 

   MADDE 4- DERNEĞİN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN  YAPACAĞI ÇALIŞMALAR 

   a) Toplantılar, kurslar, seminerler, kamplar,                                                                  a) aynen

       gösteriler, geziler, sergiler yapar, düzenler.                                                               b) aynen 

   b) Eğitim çalışmaları yapar.                                                                                        c) aynen  

   c) Çevre kurultayları düzenler.                                                                                    d) aynen

   d) Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar                                                                          e) aynen

       yapar, yaptırır.                                                                                                       f) aynen

   e) Yayınlar yapar, yayın organları çıkarır.                                                                      g) aynen

   f) Arşiv oluşturur.                                                                                                       h) aynen

   g) Taşınmaz edebilir ve satabilir.                                                                                  ı) aynen

   h) Plan ve projeler yapar, yaptırır, bunun                                                                      i) aynen

       için yarışmalar açar ve sonucu uygular.                                                                    j) aynen

   ı)  Park, bahçe ve oyun alanları yapar,                                                                         k) aynen

       yapılmasına katkıda bulunur.                                                                                   l) aynen

   i)  Sağlıklı yaşam programları hazırlar ve

       bu amaçla spor sanat ve kültür etkinlik

       leri ve halk şenlikleri düzenler

   j) Gönüllü ordusu oluşturur, gönüllülerle

       çevre programları yapar uygular.

   k) Tüm motorlu taşıt araçlarının egzos 

<p

Tüm hakları saklıdır. © 2018
Eskişehir Web Tasarım